10.22108/relf.2633.20305

Résumé

برگ درخواست اشتراکحق اشتراک برای هر شماره (با احتساب هزینۀ ارسال) 30000 ریال و سالانه 60000 ریال میباشد.لطفاً وجه مورد نظر را به حساب اختصاصی دانشگاه اصفهان به شماره :سیبای ملّی 110227 : کد شناسه ارسال فرمایید. « مطالعات زبان فرانسه » واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به نشانی: دفتر مجلۀ81744- ( (تلفن: 03117932115 دورنگار: 03116687391– 2177240238002آدرس: اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، دفتر مجلۀ زبان. کد پستی: 73441www.uijs.ui.ac.ir/relf سامانۀ نشریه مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهانبرگ درخواست اشتراکنام و نام خانوادگی/ مؤسسه :................................................................................................................شغل/نوع فعالیت :...........................................میزان تحصیلات :...................................................نشانی :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................تلفن :................................... کدپستی :...................................صندوق پستی : .................................شمارههای درخواستیاز ....................................... تا شماره..................................تعداد درخواستی : از هر شماره :.........................................تاریخ : ........................................امضاءفهرست مطالبنازیتا عظیمی میبدیآموزش و یادگیری درون متنی واژگان فرانسوی مورد مطالعه:5 - دانشجویان ایرانی دانشگاه اصفهان ................................ ................................ ................................ ........ 18ژان پل بالگانژاد آفریقایی- آسیایی، نیجرکردفن و فرانسه در کنار یکدیگر در شمال دور کامرون19 - مورد مطالعه خاص: صنایع هتلداری در مارووآ ................................ ................................ ..................... 28سمیرا بوباکور29 - بالزاک میان نوشتار و ثروت: تجربه زندگی................................ ................................ ........................... 36جمال جابالی37 - پویندگی خوانندگان و ادبیات جوانان: آموزش متون ادبی در دانشگاهها................................ .............. 48شهلا نصرت49 - فلات ایران؛ زادگاه حماسه گیلگمش................................ ................................ ................................ .... 60ابراهیم سلیمی کوچیآنگاه که پیرامتن تکمیلکننده معنا میشود61 - مورد مطالعه: جای خالی سلوچ................................ ................................ ................................ ............. 72چکیده انگلیسی مقالات .................................................................................................................................... 73چکیده فارسی مقالاتمجلّۀ مطالعات زبان فرانسهدو فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان فرانسه دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان2008- سال سوم، شماره 6، بهار و تابستان 1391 ، شاپا: 65712322-469× : شاپای الکترونیکیهیأت تحریریهدکتر اکبر اصغری تبریزی، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهاندکتر حسین بیکباغبان، استاد گروه خاورشناسی دانشگاه مارک بلوک استراسبورگدکتر محمدحسین جواری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز( دکتر کریستین راگه ، استاد گروه زبان و ادبیات آمریکایی دانشگاه سوربن نوول (پاریس 3دکتر ابراهیم سلیمی کوچی، استادیار گروه زب ان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهاندکتر حمیدرضا شعیری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهراندکتر علی عباسی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهراندکتر حسن فروغی، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شه ید چمران اهوازدکتر محمودرضا گشمردی، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهانمدیر مسؤول: دکتر محمدجوادشکریانزینیسردبیر: دکتر محمدحسین جواریمدیر داخلی: دکتر ابراهیم سلیمی کوچیمدیراجرایی: نادیا کاظمیویراستار فرانسه : دکتر نازیتا عظیمیویراستار انگلیسی: دکتر سعید کتابیصفحهآرا: ابراهیم فتوتچاپ و صحافی: قیمت : 30000 ریال81744- ( (تلفن : 03117932115 دورنگار : 03116687391چاپخانۀ دانشگاه اصفهانآدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، دفتر مجلۀ زبان. کدپستی : 73441www.uijs.ui.ac.ir « کمیسیون نشریات علمی » 1391 دبیرخانۀ /5/ 3 مورخ 7 / درجۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.سامانۀ نشریۀ مطالعات زبان فرانسۀ دانشگاه اصفهانعلمی پژوهشی مجلۀ مطالعات زبان فرانسه، طبق مجوز شماره 99503راهنمای تدوین مقاله1. فصلنامۀ علمی پژوهشی ترجمهشناسی، مقاله به زبان فرانسه میپذیرد.2. مجله 3. مقالات ارسالی نباید به هیچ مجلۀ دیگر ارسال و یا در جایی دیگر منتشر شده باشند.امکانپذیر است. 5. مقاله باید شامل این بخشها باشد: چکیده (به فرانسه، فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجهگیری وکتابنامه.6. تعداد کلمات مقالات ارسالی باید بین 4500 تا 7000 کلمه باشد. چکیده (بین 150 تا 200 کلمه) همراه با 5 تا 7 کلیدواژه وترجمۀ آن به زبانهای فارسی و انگلیسی الزامی است.7. همۀ مقالات دریافت شده داوری و ارزیابی میشوند و نتیجۀ ارزیابی مقالات حداکثر سه ماه پس از دریافت مقاله به نویسندهمسؤول اعلام میگردد.بین خطوط نگاشته شده باشد.فرورفته از سمت چپ در بین گیومه نوشته میشوند. این نقلقولها باید با قلم 12 و فاصلۀ 1 بین خطوط نوشته شوند.10 . اسامی آثار در متن اصلی باید به صورت کج (ایتالیک) نوشته شوند.مشخص میگردند. « کتابنامه » 11 . فهرست منابع و مآخذ در پایان متن مقاله و با عنوانتدوین شود. مقالاتی که این شیوهنامه را رعایت نکرده باشند در بررسی اولیه برگردانده خواهند شد.مطالعات زبان فرانسه در حوزه ادبیات، زبانشناسی، آموزش زبانهای خارجی، نظریههای ادبی ومطالعات زبان فرانسهبه صورت دو فصلنامه منتشر می شود.www.uijs.ui.ac.ir/relf 4. ارسال و اطلاع از وضعیت مقالات تنها از طریق سامانۀ مجله به نشانی اینترنتیcm اندازه 12 و فاصلۀ 1.5 ،Times New Roman با فونت Word 8. متن مقالات باید تحت برنامۀcm 9. نقل قولهای بیش از 4 سطر در قالب پاراگراف جداگانه با یک فاصله از خطوط متن اصلی و به صورت 1APA 12 . فهرست منابع مقاله باید مطابق مثال زیر منحصراً طبق شیوهLivres: Mounin, G. (2008). Articles: Thoiron, Ph. & Béjoint, H. (2010). La terminologie, une question de termes?. 105-118.Sitographie: Rheaume, J. (1998). Apprivoiser la technologie éducative, éléments de cours.http://www.fse.ulaval.ca/fac/ten/tv/plxx135.html#bib. Consulté le 20 mai 2001.Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard.Meta, 55/1:13 . اگر به چند اثر از نویسندهای مربوط به یک سال ارجاع داده شده است، هم در ارجاعات داخل متن و هم در فهرست منابع،مشخص گردد. 14 . ارجاعات در متن مقاله در میان دو کمان (شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مجله: شماره صفحه) مطابق مثال زیر است:a, b, c بلافاصله پس از سال انتشار با حروف«Chaque langue structure la réalité à sa façon et, par là même, établit les éléments de la réalité qui sontparticuliers à cette langue donnée» (Mounin, 2008: 44).15 . ملاحظات و نکات توضیحی فقط به صورت پانوشت در پایین همان صفحه میآید. شماره این توضیحات باید بلافاصله پس ازمطالب مربوط با پانوشت و قبل از علایم نقطهگذاری بیاید و ترتیب پانوشتها با عدد نشان داده شود. پانوشتها باید تنها درمواقع ضرورت برای روشن شدن یک موضوع مرتبط به کار بروند و نه برای یادآوری ارجاعات کتابنامهای.16 . همهی مقالات به وسیله ی دو داور به طور محرمانه مورد داوری قرار میگیرند.17 . نتایج بررسی مقالات حداکثر ظرف سه ماه بعد از دریافت مقاله به نویسنده مسئول مقاله اعلام خواهد شد.18 . مجله حق رد یا ویرایش مقالات را برای خود محفوظ میداند.