موضوعات = تخصصی
هنرمندی و شعر فرانکوفیل در ایران: از باروک تا رمانتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22108/relf.2024.140098.1229

مجید یوسفی بهزادی؛ فاطمه اسماعیلی مطلق؛ ساناز قریشی


تاثیر یادداشت برداری با اپلیکیشن گوگل کیپ بر نوشتار زبان آموزان فرانسوی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22108/relf.2024.140394.1232

امیررضا یزدیان؛ کیمیا مرادی؛ شعیری حمیدرضا


بررسی ترجمه استعاره در غزل های حافظ توسط شارل هانری دو فوشه کور

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 15-30

10.22108/relf.2023.137969.1215

مرضیه اطهاری نیک عزم؛ فرزانه افخمی عقدا


مطالعه ی راهبردهای نگارشی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 49-64

10.22108/relf.2023.138977.1220

سارا سدیدی؛ رحیم فهندژ سعدی ‏


وام واژه های فرانسوی در زبان فارسی و سیر تحول آنها

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 25-38

10.22108/relf.2023.137016.1208

ناهید جلیلی مرند؛ فریبا قطره


روایت به‌‌منزلۀ خلق دوبارۀ خویشتن در نزد املی نوتومب

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 81-96

10.22108/relf.2023.136635.1205

آرزو اسلامبولچی مقدم؛ ندا آتش وحیدی؛ آنت آبکه


آنا گاوالدا: پژواک «من» در جامعه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 65-80

10.22108/relf.2023.135847.1201

شکرالله اسداللهی؛ محمد حسین جواری؛ طاهره زاهدی