راهنمای نویسندگان

نکات بسیار مهم در زمان ارسال مقاله:

1- فایل چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مشخصات نویسندگان و فایل اصل مقاله به صورت جداگانه بارگزاری گردد.

2-فرم چکیده فارسی، فرم چکیده انگلیسی و  فرم مشخصات نویسندگان دانلود و صرفا مطابق با فرمت فرم  ارسال  شود.

3- نام و مشخصات نویسندگان در فایل اصل مقاله درج نگردد.

4- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، مقالاتی قابل بررسی هستند که هیات علمی نویسنده مسئول مقاله باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد.

5-در تکمیل فرم برخط (انلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

6- تمامی نویسندگان از طریق ایمیلی که زمان ارسال مقاله از ایشان درج می گردد می توانند فرایند داوری را به صورت برخط  (در باکس نویسنده همکار) پیگیری نمایند اما صرفا نویسنده مسئول می تواند نسبت به پرداخت هزینه، ارسال نسخه بازنگری شده و دیگر مکاتبات اقدام نماید.

7- تعداد مقالات منتشره از هر مولف (به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده همکار) در یک دوره( سال) نشریه حداکثر یک مقاله است.

8- در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

9- در صورت پذیرش مقاله قبلی ارسال شده توسط نویسندگان نیز 6 ماه فاصله تا ارسال مقاله بعدی ضروری است.

10- در صورت درخواست بازنگری مقاله، فایل پاسخ به داوران بارگزاری گردد. همچنین تغییرات مورد نظر داوران در متن به صورت هایلایت درآیند.

11- قبل از دریافت هزینه از نویسندگان و قبل از شروع فرایند داوری، مقالات از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب ریسرچ لینک بررسی و در صورت وجود درصد مشابهت قابل رفع، مقاله جهت اصلاح موارد به نویسندگان بازگردانده می شود.

12- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

لطفا فایل واگذاری حق انتشار مقاله را دانلود و تکمیل نمایید.

 لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) فراگذاری نمایید.

نکته : در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند.

راهنمای تدوین مقاله

1- فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات زبان فرانسهدر حوزه ادبیات، زبان­شناسی، آموزش زبان­های خارجی، نظریه­های ادبی و ترجمه ­شناسی، مقاله به زبان فرانسه می­پذیرد.
2- مجله مطالعات زبان فرانسه به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.
3- مقالات ارسالی نباید به هیچ مجله دیگر ارسال و یا در جایی دیگر منتشر شده باشند.
4- ارسال و اطلاع از وضعیت مقالات تنها از طریق سامانه مجله به نشانی relf.ui.ac.ir  امکان پذیر است.
5-مقاله کامل ارسالی باید به ترتیب شامل بخش­های زیر باشد:

 1. عنوان کامل مقاله به فارسی، فرانسه و انگلیسی
 1.  چکیده (بیان مسئله، هدف مقاله، روش تحقیق و نتایج)
  • چکیده فارسی (200 تا 250 کلمه)؛
  •  چکیده فرانسه (200 تا 250 کلمه)؛
  •  چکیده انگلیسی (200 تا 250 کلمه)؛

از لحاظ ساختار، چکیده دارای 5 بخش می‌باشد. بخش 5 اختیاری و دیگر بخش‌ها الزامی است.

بخش اول (الزامی). بیان مسئله (معمولا درحد یک یا دوجمله). در این قسمت، به تعریف و اهمیت موضوع اشاره می‌شود.

بخش دوم (الزامی). هدف. (معمولا درحد یک جمله). در این قسمت، هدف تحقیق معرفی می‌شود.

بخش سوم (الزامی). روش تحقیق. (معمولا درحد دوجمله) دراین قسمت، شیوه کار توضیح داده می‌شود. موارد مطرح شده در این بخش به تناسب موضوع تحقیق شامل نوع تحقیق (تجربی، توصیفی، کتابخانه ای...)، ابزار تحقیق (پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه....)، شرکت کنندگان یامواد مورد بررسی، شیوه گرد آوری داده ها، شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد.

بخش چهارم (الزامی). نتایج. (معمولا درحد دوجمله). معمولا در این قسمت در یک جمله نتیجه کلی و در جمله دوم نتیجه جزییتر ارایه می‌شود.

بخش پنجم (اختیاری). نتایج ضمنی. (معمولا درحد یک جمله). کاربردها و یا نیاز به تحقیقات بیشتر (معمولا درحد یک جمله). در این قسمت، نتایج ضمنی، کاربردها و یاتاکید بر نیاز به تحقیقات بیشتر ارایه میشود.

 1.   کلیدواژه‌های هر چکیده حداقل 5 و حدّاکثر 7 واژه؛
 2.  مقدّمه شامل تعریف موضوع و مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیّه‌ها، روش و رویکرد تحقیق (مقالاتی که بصورت کتابخانه ای انجام می شوند)؛
 3.  پیشینۀ تحقیق؛
 4.  چارچوب نظری؛
 5. روش تحقیق (مقالاتی که بصورت میدانی انجام می شوند)؛
 6.  بحث و بررسی؛ 
 7.  نتیجه‌؛
 8.  فهرست منابع؛
 9.  ضمایم.


6- تعداد کلمات مقالات ارسالی باید بین 4500 تا 7000 کلمه باشد. چکیده (بین 150 تا 200 کلمه) همراه با 5 تا 7 کلیدواژه و ترجمه آن به زبان­های فارسی و انگلیسی الزامی است.
7-همه مقالات دریافت شده داوری و ارزیابی می­شوند و نتیجه ارزیابی به نویسنده مسؤول اعلام می­گردد.
8- متن مقالات باید تحت برنامه Word با فونت Times New Roman ، اندازه 12 و فاصله 1.5 cm بین خطوط نگاشته شده باشد.
9-نقل قول­های بیش از 4 سطر در قالب پاراگراف جداگانه با یک فاصله از خطوط متن اصلی و به صورت 1 cm فرورفته از سمت چپ در بین گیومه نوشته می­شوند. این نقل­قول­ها باید با قلم 11 و فاصله 1 بین خطوط نوشته شوند.
10- اسامی آثار در متن اصلی باید به صورت کج (ایتالیک) نوشته شوند.
11-فهرست منابع و مآخذ در پایان متن مقاله و با عنوان «کتابنامه» مشخص می­گردند.
12-فهرست منابع مقاله باید مطابق مثال زیر طبق شیوه APA تدوین شود. مقالاتی که این شیوه­نامه را رعایت نکرده باشند در بررسی اولیه برگردانده خواهند شد.

Livres: Mounin, G. (2008). Les problèmes théoriques de la traduction . Paris: Gallimard.

Articles: Thoiron, Ph. & Béjoint, H. (2010). La terminologie, une question de termes?. Meta, 55/1: 105-118.

Sitographie: Rheaume, J. (1998). Apprivoiser la technologie éducative, éléments de cours. http://www.fse.ulaval.ca/fac/ten/tv/plxx135.html#bib . Consulté le 20 mai 2001.

13- اگر به چند اثر از نویسنده‌ای مربوط به یک سال ارجاع داده شده است، هم در ارجاعات داخل متن و هم در فهرست منابع، بلافاصله پس از سال انتشار با حروف a, b, c  مشخص گردد.

14- ا رجاعات درون متن مقاله نیز طبق شیوه APA تدوین شود. مطابق مثال زیر، در میان دو کمان (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مجله: شماره صفحه) قرار گیرد. از استفاده از ibid, op.cit خودداری شود و هربار ارجاع به همین شکل تکرار گردد :

«Chaque langue structure la réalité à sa façon et, par là même, établit les éléments de la réalité qui sont particuliers à cette langue donnée» (Mounin, 2008: 44).

خلاصه ساده و کاربردی نسخه هفتم APA.pdf

15- ملاحظات و نکات توضیحی فقط به صورت پانوشت در پایین همان صفحه می­آید. شماره این توضیحات باید بلافاصله پس از مطالب مربوط با پانوشت و قبل از علایم نقطه ­گذاری بیاید و ترتیب پانوشت­ها با عدد نشان داده شود. پانوشت­ها باید تنها در مواقع ضرورت برای روشن شدن یک موضوع مرتبط به کار بروند و نه برای یادآوری ارجاعات کتابنامه ­ای.
16- همه­ مقالات به وسیله ی دو داور به طور محرمانه مورد داوری قرار می­گیرند.

17-در صورت وجود حامی، نویسنده موظف به قدردانی از حامیان مربوطه می باشد.

هزینه های دریافتی:

قابل ذکر است مبلغ یک میلیون ریال بعد از بررسی اولیه سردبیر و قبل از ورود به فرایند داوری جهت هزینه های ارزیابی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بعد از پذیرش مقاله و جهت هزینه انتشار از نویسنده مسئول دریافت می گردد. این مبالغ به صورت برخط دریافت می گردد و ممکن است بر اساس مصوبات دانشگاه اصفهان تغییر نماید.