اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمحمود رضا گشمردی

آموزش زبان فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~m.gashmardi
gashmardifgn.ui.ac.ir
0000-0001-6621-507X

مدیر مسئول

دکترابراهیم سلیمی

آموزش زبان فرانسه دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/ebsalimi
ebsalimfgn.ui.ac.ir
0000-0002-7710-2545

کارشناس نشریه

دکترلیلا گرجی

دانشگاه اصفهان

relfres.ui.ac.ir
(+98) 3137933195

دبیر تخصصی

دکتر راضیه صادقپور

آموزش زبان فرانسه استادیارگروه زبان و ادبیات فرانسه- روس، دانشگاه اصفهان

r.sadeghpourfgn.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کریستین راگه

استاد گروه زبان و ادبیات آمریکایی دانشگاه سوربن نوول(پاریس3 )

www.univ-paris3.fr/mme-raguet-christine-29831.kjsp
christine.raguetuniv-paris3.fr
0000-0001-7864-9975

دکتر حسین بیک باغبان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه

relfres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی عباسی

آموزش زبان فرانسه استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=385127
a-abbassisbu.ac.ir
0000-0002-1016-1022

دکتر محمدحسین جواری

زبان و ادبیات فرانسه استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
mdjavariyahoo.fr
0000-0001-6352-2752

دکتر حمیدرضا شعیری

زبان و ادبیات فرانسه استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران

www2.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~shairi/7
shairimodares.ac.ir
53164687900

دکتر جواد شکریان

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/~shokrian
shokrianfgn.ui.ac.ir
0000-0001-5903-1993

دکتر رویا لطافتی

زبان و ادبیات فرانسه استاد زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

letafatimodares.ac.ir
0009-0007-8907-0839

دکتر اکبر اصغری‌تبریزی

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/IntPages/?action=Biography&masterID=2838023a778dfaecdc212708f721b788&LaID=1
jareres.ui.ac.ir

دکتر حسن فروغی

زبان و ادبیات فرانسه استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز

www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4906&Site=lite.scu.ac&Lang=fa-IR
foroughi_hhotmail.com
0000-0002-4568-144X

دکتر محمود رضا گشمردی

آموزش زبان فرانسه دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~m.gashmardi
gashmardifgn.ui.ac.ir

دکترابراهیم سلیمی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/ebsalimi
ebsalimfgn.ui.ac.ir