اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف عمده نشریه مطالعات فرانسه فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حوزه های مرتبط با نشریه می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

زمینه ها:

  مقالات ارسالی باید تحقیقی و نتیجه پژوهش نویسنده یا نویسندگان محترم مقاله، به زبان فرانسه و در حوزه های زیر باشد:

ادبیات
زبان شناسی

آموزش زبان 

نظریه های ادبی

 ترجمه شناسی