فرایند پذیرش مقالات

 

       دریافت مقاله

- بررسی توسط کارشناس نشریه

- ارسال برای سردبیر جهت ارزیابی اولیه

- دریافت هزینه

- ارسال برای داوری

- ارزیابی سردبیر

- ارسال برای بازنگری

- اعلام نتیجه نهایی به نویسنده

- صفحه ارایی- ویراستاری مقاله

- ارسال پروف

  • انتشار