داوران سال 1400

نام [Persian]

نام خانوادگی [Persian]

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

علی

عباسی

 

دانشگاه شهید بهشتیhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57104593500

اکبر

عبداللهی

استادیار

تهران

مهدی

افخمی نیا

 

دانشگاه تبریز

محمد رحیم

احمدی

 

دانشگاه الزهرا

شکرالله

اسداللهی

 

تبریز

مرضیه

اطهاری نیک عزم

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتیhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57184377500

اکرم

آیتی

استادیار

دانشگاه اصفهان

مرضیه

بلیغی

استادیار

دانشگاه تبریز

دانیال

بسنج

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215092485

مینا

دارابی امین

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

محمودرضا

گشمردی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

شعیری

حمیدرضا

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53164687900

ژاله

کهنمویی پور

 

تهران

رویا

لطافتی

 

دانشگاه تربیت مدرس

محمد

محمدی‌آغداش

استادیار

عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه تبریز

زینب

رضوان طلب

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ابراهیم

سلیمی کوچی

 

دانشگاه اصفهانhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105533400

مریم

شریف

استادیار

گروه زبان، دانشگاه خوارزمی

لیلا

شوبیری

استادیار

 

محمدجواد

شکریان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مهران

زنده بودی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

حسن

زختاره

استادیار

گروه فرانسه دانشگاه بوعلی سینا

ناهید

جلیلی مرند

دانشیار

گروه فرانسه، دانشگاه الزهرا

ژاله

کهنمویی پور

 

تهران

وحید

نژادمحمد

استادیار

دانشگاه تبریز

عاطفه

نوارجی

استادیار

دانشگاه الزهرا